Czy wydatki na dokształcanie przedsiębiorcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Nie wszystkie wydatki na studia bądź na podnoszenie kwalifikacji zawodowych można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Wprawdzie w artykule 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na dokształcanie przedsiębiorcy nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodu, jednak należy zachować ostrożność przy ich klasyfikowaniu.

Aby można było zaliczyć wydatki na dokształcanie / studia do kosztów podatkowych przedsiębiorca musi udowodnić, że celem ich poniesienia jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Stanowisko organów podatkowych prezentujemy na przykładzie indywidualnej interpretacji z dnia 23 listopada 2015 roku IPPB1/4511-1045/15-2/AM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

(…) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Wydatki na dokształcanie nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Zatem, za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej (…).

Analogiczne stanowisko, potwierdzające możliwość zaliczenia wydatków na dokształcanie do kosztów uzyskania przychodów zostało zaprezentowane przez organy podatkowe w  następujących interpreterach indywidualnych:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10.2015 r. ITPB1/4511-837/15/MPŁ,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014 r., sygn.ITPB1/415-635/14/KW,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z 17 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/1/4511-65/15/WRz,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r., sygn. IBPBI/1/511-228/15/ŚS.

 

Przy kwalifikowaniu do kosztów podatkowych wydatków na dokształcanie przedsiębiorcy należy zachować szczególną ostrożność Nie każdy wydatek na podniesienie kwalifikacji zawodowych może stanowić koszt podatkowy. W opinii organów skarbowych wydatki służące podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia mają charakter osobisty i nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Poniżej przykłady interpretacji indywidualnych, w których organy podatkowe reprezentują odmienne stanowisko – w ich opinii niektóre wydatki na studia czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych są wydatkami o charakterze  osobistym, przez co nie mogą stanowić one kosztów podatkowych:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2015 r., nr IPPB1/4511-1026/15-2/AM
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 29 września 2015 r., nr IPTPB1/4511-384/15-2/AG

Jednak należy pamiętać, że są to interpretacje indywidualne – to podatnik musi udowodnić, że wydatki na dokształcanie służą osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

Masz więcej pytań? Chcesz nawiązać współpracę z biurem księgowym? Zapraszam na podstronę: KONTAKT

Strona dirmp.pl korzysta z plików cookies w celu gromadzenia statystyk odwiedzin. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close