W jaki sposób można przekazać / wnieść majątek z działalności przedsiębiorcy do spółki cywilnej.

Podatnik VAT (art. 15 ust. 1 ustawy VAT) to podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą bez względu ma cel lub rezultat takiej działalności.

Przedsiębiorca i spółka cywilna są dwoma odrębnymi płatnikami podatku VAT.

Przedsiębiorca może wnieść majątek do spółki cywilnej poprzez;

– sprzedaż,

– aport,

– dokonanie darowizny,

– aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej.

  1. Odpłatna dostawa towarów na rzecz spółki.

Zarówno wniesienie majątku aportem jak i sprzedaż jest na gruncie ustawy VAT jest odpłatną dostawą towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych

Aport oraz sprzedaż towarów spółce cywilnej podlegają opodatkowaniu VAT, jeśli przedsiębiorca dokonujący sprzedaży/wnoszący aport w związku z wykonaniem tej czynności działa w charakterze podatnika VAT.

W przypadku gdy te transakcje dokonywane są przez podmiot niebędący podatnikiem VAT, nie stanowią one czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Jeżeli przedsiębiorca wnosi majątek do spółki sprzedając bądź w formie aportu dokonuje odpłatnej dostawy towarów, powinien w stosunku do tej dostawy zastosować stawkę podstawową w wysokości 23%

Podstawę opodatkowania należy ustalić zgodnie z art. 29a ust 1 ustawy o VAT. W tym przypadku strony transakcji (wspólnik i spółka cywilna) same ustalają wysokość wynagrodzenia z tytułu dokonanej dostawy towarów.

Sprzedaż bądź aport majątku należy udokumentować fakturą VAT. Spółka (nabywca) majątku ma prawo do odliczenia VAT naliczonego.

  1. Nieodpłatne przekazanie towarów spółce /darowizna/

Nieodpłatne przekazanie spółce majątku należącego do przedsiębiorcy, zgodnie z art. 7 ust. pkt 2 ustawy VAT podlega również opodatkowaniu.

Art. 7. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

2) wszelkie inne darowizny

Analogicznie jak w przypadku odpłatnej dostawy towarów nieodpłatne przekazanie majątku jest opodatkowane jeżeli przedsiębiorcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia tego majątku.

Podstawa opodatkowania jest cena nabycia (z art. 29a ust 1 ustawy o VAT ), w uproszczeniu jest to cena rynkowa tego majątku.

Przekazanie majątku należy udokumentować dowodem księgowym, co w praktyce oznacza, że spółka jako obdarowany nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczony.

Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność tylko i wyłącznie w jako wspólnik spółki cywilnej powinien zlikwidować działalność prowadzoną jednoosobowo.

Przy likwidacji działalności gospodarczej ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków:

  • złożenie formularza VAT-Z – jest to zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
  • sporządzenie spisu z natury (zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT)

O zamiarze sporządzenia spisu z natury na dzień zakończenia działalności gospodarczej podatnik powinien zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Spis z natury oznacza, że w remanencie likwidacyjnym należy ująć majątek w cenie nabycia (bez podatku), w praktyce jest to cena rynkowa majątku (z art. 29a ust 1 ustawy o VAT ) z dnia sporządzenia spisu z natury.

Przedsiębiorca po zbyciu na rzecz spółki majątku nie jest już jego właścicielem, nie ma więc obowiązku ujmowania jego w remanencie likwidacyjnym (czyli nie musi opodatkować podatkiem VAT należny)

Jeżeli będzie odprowadzony podatek VAT należny od towarów ujętych w remanencie końcowym wówczas dostawa majątku, towarów (sprzedaż, wniesienie aportem) podlega zwolnieniu od podatku w okresie 12 miesięcy od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (art. 14 ust. 7 ustawy o VAT).

Ten zapis w ustawie jest o dość problematyczny. Likwidując działalność i wypełniając wszystkie ustawowe obowiązki przedsiębiorca (czy też wspólnik spółki cywilnej) przestaje istnieć jako podatnik VAT a to oznacza, że przepisy ustawy VAT już go nie dotyczą.

Jeśli majątek przedsiębiorcy będzie przekazywany do spółki korzystne będzie wcześniejsze, przed likwidacją działalności sprzedanie do spółki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia. Spółka będzie mogła odliczyć podatek VAT naliczony od przekazanego majątku

Chcesz nawiązać współpracę z biurem księgowym? CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH<- wypełnij formularz, a otrzymasz wycenę! [/info_box]

Strona dirmp.pl korzysta z plików cookies w celu gromadzenia statystyk odwiedzin. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close